Algemene voorwaarden

Mariska van Beek – Stress & Burn-out begeleiding
Leliestraat 50, 3442 BE WOERDEN

Kvk: 527 93 591

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Mariska van Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, de aangeboden workshops maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Mariska van Beek zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
 • In deze voorwaarden wordt Mariska van Beek als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
 • De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
 • De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling, een (educatieve) dienst, dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
 • Mondelinge aanbiedingen door Mariska van Beek zijn ondergeschikt of niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 • Tenzij anders is overeengekomen is Mariska van Beek gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te

Artikel 3 | Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Mariska van Beek binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Mariska van Beek niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Mariska van Beek ingehuurd personeel van derden of door zzp-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst

 • De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg, een (educatieve) dienst of de verkoop van producten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Mariska van Beek zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
 • Elke met Mariska van Beek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Mariska van Beek. Opdrachtgever zal toestaan dat Mariska van Beek zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
 • Gegevens en/of informatie die Mariska van Beek ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Mariska van Beek, zijn voor Mariska van Beek niet bindend en worden te goeder trouw Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

 • Mariska van Beek aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Mariska van Beek onverlet.
 • Algemene voorwaarden worden slechts door Mariska van Beek aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten

 • Op alle door Mariska van Beek verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mariska van Beek.
 • De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Mariska van Beek en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 000,00, onverminderd het recht van Mariska van Beek om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van <>

 • Mariska van Beek is verplicht zich de complementaire zorgtaken en diensten naar de bepalingen van de overeenkomst uit te Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.
 • Mariska van Beek zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
 • Mariska van Beek behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG., de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Mariska van Beek zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mariska van Beek verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat Mariska van Beek tijdig kan beschikken;
  1. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Mariska van Beek noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
  2. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
  3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere
  4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
  5. Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi
 • Mariska van Beek stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever/cliënt al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Mariska van Beek te stoppen. Mariska van Beek respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Mariska van Beek stelt geen medische diagnoses.
 • De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Mariska van Beek voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een 1-op1 consult dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Mariska van Beek door middel van een Whats app bericht. Voor een opdrachtgever is de plaats in de workshop definitief wanneer de factuur betaald is. Afzeggen of verzetten kan kosteloos tot 28 dagen voordat de workshop plaats vindt. Wanneer dit binnen 21 dagen is voor het begin van de workshop, krijgt de opdrachtgever 50% retour. Daarna betaalt de opdrachtgever het volledige bedrag. Dit dient altijd via whatsapp te gebeuren (Tel: 06 108 94 181). Je mag als extra ook een mail sturen naar info@mariskavanbeek.nl

 • De opdrachtgever dient Mariska van Beek van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn – te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever geeft Mariska van Beek toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Mariska van Beek beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

Artikel 10 | Prijzen

 • Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
 • Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden
 • Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen

 • Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en
 • Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door <> doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk

 • Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
 • M of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel)overeenkomst opgenomen waren.
 • Door Mariska van Beek te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren

 • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Mariska van Beek reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Mariska van Beek gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
 • Opdrachtgever zal eveneens aan Mariska van Beek schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Mariska van Beek te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
 • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Mariska van Beek zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Mariska van Beek schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen

 • De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Mariska van Beek schriftelijk in gebreke te stellen.
 • De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Mariska van Beek geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht ter hand te nemen.
 • Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame

 • Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Mariska van Beek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg, zoals deze omschreven zijn in de
 • Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Mariska van Beek wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 • Mariska van Beek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 • Indien de reclame naar het oordeel van Mariska van Beek juist is, zal Mariska van Beek, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

 • Mariska van Beek is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  4. Enige andere van buiten afkomende
 • Mariska van Beek is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Mariska van Beek of van hen, die door Mariska van Beek te werk zijn gesteld op de aan Mariska van Beek opgedragen werk(en).
 • Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en Mariska van Beek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
 • Mariska van Beek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mariska van Beek is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
 • Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de
 • Mariska van Beek is nimmer aansprakelijk voor

Artikel 17 | Overmacht

 • Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Mariska van Beek of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Mariska van Beek ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mariska van Beek, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Mariska

van Beek overmacht op, die Mariska van Beek ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 • Mariska van Beek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang Mariska van Beek geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van diensten of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Mariska van Beek.
 • Mariska van Beek heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 • Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Mariska van Beek ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
 • De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Mariska van Beek eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, Mariska van Beek op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
 • Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
 • De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
 • Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
 • In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn
 • Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 21 | Geschillen

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Mariska van Beek indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd
 • De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Mariska van Beek onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen.
 • De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Mariska van Beek heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan de Mariska van Beek zich richten tot het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.